תנאי השימוש – אתר הצמחונות והטבעונות הישראלי


כללי

השימוש באתר אנימלס לרבות אתר הצמחונות הישראלי (veg) להלן: "האתר" הוא בכפוף להוראות תנאי שימוש או תקנון זה (להלן: "התקנון") בינך (להלן: "המשתמש/ת") ובין מפעילת האתר, עמותת אנימלס(להלן: "העמותה"), וגלישתך בו תחשב כהסכמתך המפורשת לתנאיו.

אנימלס היא עמותה ישראלית לזכויות בעלי חיים המפעילה פרוייקטים שונים לקידום מודעות ציבורית להתעללות ממוסדת בבעלי חיים.

אתר זה הוא אחד הפרויקטים של העמותה המופעל למען הציבור ואמור לספק מידע לציבור ברשת האינטרנט (להלן: "השירותים"). השימוש בשירותים אינו כרוך בתשלום.

העמותה רשאית לשנות ולעדכן את הוראות התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולפיכך עליך לשוב ולקראו בכל ביקור בו. קרא/י את התנאים בקפידה. השימוש באתר מהווה אישור להסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים להם, אנא הימנע משימוש באתר.

השימוש באתר, במידע ובשירותים

אין להעתיק את הטקסט המופיע באתר כפי שהוא לאתרים אחרים, למעט לאחר הסכמה בכתב עם נציג מטעם העמותה. אפשר בהחלט להיעזר בו לכתיבת תוכן מקורי משלכם ואנו אף מעודדים אתכם לעשות זאת.

הגבלת אחריות

העמותה עושה את מירב המאמצים להבטיח כי המידע המפורט באתר יהיה שלם ומדויק, אולם אין ביכולתה להבטיח כי המידע הכלול בו תמיד יהיה השלם, המדוייק והעדכני ביותר. לפיכך, השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה, עובדיה, מתנדביה או מי מטעמה, בגין השימוש בשירותים והמידע, לרבות בגין תוכנם, צורתם, טיבם, תועלתם, נזקיהם (ככל שיהיו), מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך, לאישיותך או למטרותיך. העמותה אינה מבטיחה כי האתר יתאים לצרכיך וכי המידע אינו מפר זכויות קניין רוחני כלשהן. השימוש בשירותים ובמידע יהיה תמיד באחריותך הבלעדית והמלאה. ידוע לך שייתכנו ליקויים, טעויות או אי דיוקים במידע ובשירותים או בדרך העברתם, וכי העמותה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכך. העמותה או מי מטעמה אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, שיינתנו כסדרם או בלא הפסקות ובלא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, בעמותה או אצל מי מספקיה.

העמותה או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, באמצעותו מופעל האתר, יהיה נקי מווירוסים או מכל דבר אחר העלול לפגוע במחשב האישי של המשתמש או של צד שלישי כלשהו ובמידע שבו.

לעמותה ולמפעילי האתר או למי מטעמם לא תהיה אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, לרבות ומבלי לגרוע: נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים, אובדן נתונים וכיוצא באלה, גם אם ידעה העמותה עליהם או היה עליה לדעת, אשר ייגרמו לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש או מהסתמכות על האתר, השירותים או המידע. אם נתקלת במידע שאינו תואם את הכתוב באתר או מפר את הכוונות המוצהרות כאן, נבקש כי תעדכן אותנו, על מנת שנוכל לפעול לתיקונו או להסרתו, אם וככל שנדרש על פי דין. השימוש במידע שבאתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש, והמשתמש מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה מהעמותה שעשויה לנבוע מהשימוש באתר.

קניין רוחני וזכויות יוצרים, פיצוי ושיפוי

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות זכויות פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכל זכות קניין רוחני אחרת בקשר עם האתר, המידע או השירותים, לרבות ומבלי לגרוע בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסט , מידע וכל חומר אחר הכלול בו – הן של העמותה בלבד או של צדדים שלישיים (שהעמותה זכאית להשתמש בהם). אין באמור לעיל להטיל על העמותה אחריות כלשהי למידע שפורסם על ידי צדדים שלישיים בניגוד לכללים המפורטים להלן ויש בו משום הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן. כמו כן, אין באמור לעיל כדי להטיל על העמותה אחריות כלשהי למצגים שהוצגו בפניה על ידי צדדים שלישיים כלשהם בנוגע לזכויותיהם הקנייניות במידע כלשהו המוצג באתר.

קישורים ומידע מטעם צדדים שלישיים

האתר עשוי להכיל קישורים (links) לאתרי אינטרנט אחרים או למידע של צדדים שלישיים. קישור לאתר אינטרנט אחר אין בו כדי ללמד כי תוכן האתר האחר מהימן, מלא או עדכני, ומפעילי האתר, העמותה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע המוצג באתרים האחרים, לשירותים המוצעים בהם או למידע כלשהו המובא מטעם צדדים שלישיים.

העמותה מסרבת לקבל לידיה כל מידע סודי או קנייני מכל אדם או גוף המפרסם באתר העמותה או שולח מידע לאתר ("הכותב"). במשלוח מידע כלשהוא לאתר, הכותב מצהיר ומסכים כי מידע הנשלח על ידיו אינו מהווה מידע סודי ושבמשלוח מידע כאמור הכותב מעניק לעמותה רשיון בלתי מוגבל ובלתי ניתן לביטול להעתיק, לשכפל, להציג בפומבי, לפרסם ברבים, לשדר, לשלוח, להעביר, להפיץ, להוריד, להציג, לשנות וליצור עבודות נגזרות ואו כל שימוש אחר במידע כאמור, לרבות ברעיונות, ידע וכל קניין רוחני אחר הקשור במידע זה. כן מסכים הכותב כי העמותה תעשה במידע כאמור שימושים נוספים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שימוש לקידום ויחסי ציבור הנעשים לעמותה או לאתר העמותה בכל מדיום על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של העמותה לרבות, אך לא רק, פרסום באינטרנט, בעיתונות הכתובה או בטלוויזיה או בכל מדיום אחר, וכל זאת מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הכותב או להידרש לשלם לכותב תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור.

ידוע לכותב כי כל חומר שפורסם באתר העמותה או נשלח על ידיו לעמותה הוא באחריותו הבלעדית של הכותב, וכי הכותב אחראי באופן בלעדי למידע וכי הוא פוטר בזאת את העמותה מכל אחריות שהיא בקשר למידע שיועבר על ידיו כאמור, ומוותר בזאת על כל טענה או תביעה כלפי העמותה בקשר עם המידע או עם השימוש בו. הכותב מתחייב כי כל חומר יהיה הולם ולא יפגע בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכות קניין רוחני. הכותב לא יעלה לאתר העמותה או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי או ינהג בכל דרך העלולה לגרום לנזקים לעמותה או לצדדים שלישיים כלשהם. הכותב מתחייב שלא לכלול באתר את התכנים הבאים: תכנים מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים המהווים פרסום של דבר תועבה, או כל תוכן אחר אשר מהווה הפרה של הוראת דין כלשהי; תכנים אשר מפרים זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים המהווים פרסומת מסחרית או תכנים אשר אינם רלוונטיים למטרות האתר (יחד – "תכנים נגועים").

העמותה תהיה רשאית, אך אינה מתחייבת, להוריד או למחוק או למנוע מראש כל מידע המכיל תכנים נגועים, וכן כל תוכן אחר, מכל סוג שהוא, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

העמותה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני של הכותב או של צד שלישי, בקשר עם החומר שפורסם באתר העמותה או נשלח על ידי כותב לעמותה.

בנוסף, מתחייב הכותב להגן על העמותה, ולפצות ולשפות את העמותה בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל סוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לעמותה או למי למטעמה במישרין או בעקיפין, בקשר עם מידע שהעביר הכותב.

שימוש במידע אישי

לא נדרשת הרשמה כדי להשתמש באתר ואינך נדרש/ת להעביר כל פרטים אישיים על מנת להשתמש בו. עמותת אנימלס עשויה לאסוף מידע אודותיכם באופן ישיר על ידי מילוי טפסים שונים באתרים שלנו או באופן פסיבי בעזרת Cookies או Pixels. כדאי לעיין במדיניות הפרטיות ועוגיות שלנו על מנת לקבל מידע נוסף.

יצירת קישור לאתר זה

יצירת קישורים (links) לאתר זה מותרת גם ללא פנייה מראש לעמותה. על אף האמור לעיל, העמותה מסכימה ליצירת קישורים כאמור, אלא אם מתקיים תנאי מהתנאים הבאים: (א) הקישור יוצר מסגרת סביב אתר זה, או יוצר באמצעות כל טכנולוגיה שהיא שינוי ויזואלי שינוי במידע הכלול בו; (ב) הקישור יוצר מצג שווא או הטעייה ביחס לאתר, לשירותים, למידע או לעמותה, לרבות לגבי יחסי המקשר עם העמותה כגון יחסי מימון, שותפות או חסות; (ג) הקישור פוגע במוניטין של העמותה, של האתר, או של המידע או השירותים שמספקת העמותה. יוצר קישור כאמור מסכים להסירו לפי דרישת העמותה.

עדכון תנאי התקשרות

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים האמורים לעיל, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאים מעודכנים של תנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר העמותה.